قوانین


اپل آیدی شما حتما باید متعلق به کشور آمریکا باشد.
بعد از خرید و یا ارسال دعوت نامه امکان لغو شفارش وجود ندارد.
به منظور رفاه حال شما مشترکین عزیز، وضعیت اشتراک شما به شما پیامک و ایمیل خواهد شد. در صورت ثبت نکردن شماره و یا ایمیل معتبر، تمامی عواقب به عهده خود مشتری است.
دعوتنامه ها پس از ارسال به مدت یک هفته اعتبار دارند، که در صورت Accept نکردن توسط مشترک دعوتنامه به حالت Expired تغییر پیدا میکند که در اینصورت ایران اپل موزیک موظف به ارسال مجدد دعوتنامه طی مدت دو بار میباشد، لذا پس از ارسال چندین باره دعوتنامه، مشترک اقدام به فعالسازی اشتراک خود ننماید، دعوتنامه مجدداً ارسال نخواهد شد.
خرید شما به منزله خواندن و تایید قوانین و شرایط خرید میباشد.