قوانین

در زمان خرید نباید عضو فامیلی ديگري باشید.

اپل آیدی شما حتما باید متعلق به کشور آمریکا باشد.

بعد از خرید و یا ارسال دعوت نامه امکان لغو سفارش تا ۷روز وجود دارد.

خرید شما به منزله خواندن و تایید قوانین و شرایط خرید میباشد.